Onze disclaimer: wat belangrijk is om te weten over onze site

Verbouwkosten.com doet haar uiterste best om te voorkomen dat de tekst, afbeeldingen, tabellen en overige informatie die op de websites wordt gegeven fouten bevat. Deze garantie kunnen we echter helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden/ onvolledigheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud op onze websites is Verbouwkosten.com niet aansprakelijk.

Verbouwkosten.com aanvaardt voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on-)bereikbaarheid van deze website. Je kunt wel helpen deze informatie te verbeteren. Heb je onjuiste informatie op onze websites gezien, dan zouden wij het erg waarderen als je ons daarvan op de hoogte stelt.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Verbouwkosten.com.

Verbouwkosten.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle teksten/ informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Verbouwkosten.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Verbouwkosten.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden ten alle tijden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Op deze site tref je een aantal vermeldingen en links aan naar andere websites. Verbouwkosten.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.