Gebruiksvoorwaarden

Doel
Het doel van Verbouwkosten.com is mensen te helpen met hun verbouwing.
Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens met zorg. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem aub contact op via contact en we komen snel bij je terug.

Zorg voor de informatie
Ondanks de constante zorg, gedegen selectiebeleid en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de inhoud van deze site maar ook aangesloten bedrijven en professionals kan Verbouwkosten niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Verbouwkosten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Kwaliteit
Daarnaast garandeert noch ondersteunt Verbouwkosten de levering en/of kwaliteit van enig product of enige dienst genoemd op deze site, daarnaast staan wij niet garant voor enige door de vervaardiger of uitgever van dergelijke producten gedane bewering op de site of in een uitgegeven offerte. Wij raden je als gebruiker van deze website aan inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Heb je foutieve informatie op onze websites gezien of negatieve ervaring in welke hoedanigheid dan ook, dan stellen wij het op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt. Dit kan via onze contact pagina en we reageren snel.

Offertes
Wanneer je een offerte aanvraagt via onze website, zullen wij die informatie alleen delen met bedrijven die relevant zijn voor jouw specifieke aanvraag. Dit kan twee vormen aannemen. We werken zoveel mogelijk direct samen met bedrijven die jou zullen voorzien van een offerte. Indien dit niet mogelijk is, werken we samen met leadgeneratiebedrijven. Zij vormen de schakel tussen informatieve websites zoals Verbouwkosten.com en de bedrijven die jou zullen voorzien van een offerte. Dit betekent dat jouw gegevens voor de offerte aanvraag ook met de tussenliggende partner-bedrijven kunnen worden gedeeld:

Tips, adviezen, diensten en producten van Verbouwkosten.com
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die wij, Verbouwkosten B.V., aan jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je hiermee akkoord. Omdat onze diensten kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing. Wanneer je voor de tips, adviezen, diensten en producten van Verbouwkosten.com kiest dan conformeert men zich aan deze voorwaarden/ privacyvoorwaarden.

Gratis bouwkundig advies van bouwkundig ingenieurs
Wij geven gratis bouwkundig advies aan particulieren die willen verbouwen. Dit doen we vooral via informatieve pagina’s en het beantwoorden van klantvragen uit reacties en email op deze website.

Links op onze website naar andere websites
Onze website Verbouwkosten.com bevat links naar websites van derden. Verbouwkosten heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Verbouwkosten houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en juist mogelijke weergave van de informatie op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product dien je de website van de webwinkel aan te houden als de bron.

Aansprakelijkheid
Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden

Intellectuele Eigendomsrechten van onze informatie en producten
Verbouwkosten B.V. is eigenaar van alle informatie op onze website/ informatieportaal. De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is derhalve niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

Klachtenregeling en geschillen
Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht via het contactformulier en we reageren snel. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Producten

Voor producten dient zowel een digitaal product als een dienst te worden gelezen.

Verbouwkosten.com

Hiermee wordt de informatie op de website www.verbouwkosten.com en www.verbouwkostenwijzer.nl en de overige verbonden bouwkundige websites bedoeld. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de naam Verbouwkosten B.V. KVK 61583669.

Email

Email van verbouwkosten.com is slechts informatief en niet recht geldend voor contractuele verplichtingen.

Prijs

De prijzen van Verbouwkosten.com voor particulieren zijn altijd inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. De prijs van een product is een vaste prijs die geldt op het tijdstip dat het product wordt afgenomen. Het afnemen van een betaald product verplicht de koper het product te betalen. Onze kortingen zijn van beperkte duur. We kunnen vooraf nooit zeggen hoe lang een kortingsactie duurt aangezien wij onze klanten optimaal support willen geven waardoor kortingsacties vaak snel vol zitten.

Garantie

Voor een aantal producten geldt een niet-goed-geld-terug garantie die volledig aan de klant wordt terugbetaald. De afnemer is verplicht om tekortkomingen binnen 3 dagen te melden aan Verbouwkosten.com. Klachten, aanspraken jegens Verbouwkosten.com dienen zo snel mogelijk en op zijn laatst binnen 1 kalendermaand worden gedaan. De kosten die vergoed worden zijn nooit hoger dan de aanschafkosten van het product. De klant en Verbouwkosten.com doen er alles aan om samen eventuele klachten in redelijkheid op te lossen. De opdrachtgever zal alle medewerking verlenen om eventuele problemen onderling goed op te lossen.

De producten die informatie geven over de kosten van de verbouwing zijn enkel en alleen indicatief en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De werkzaamheden onder regie van de opdrachtgever worden als volgt uitgevoerd.
Verbouwkosten B.V. zal zich inspannen om de werkzaamheden voor haar opdrachtgever goed uit te voeren onder de volgende voorwaarden:
1) Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de werkzaamheden
2) Als opdrachtnemer wel aansprakelijk is dan is dat alleen voor de directe schade en niet voor de indirecte schade (bv gevolgschade)
3) Als opdrachtnemer al aansprakelijk is dan is dat beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag .

Levering producten
De klant krijgt vaak direct al de mogelijkheid om de producten te gebruiken. Verbouwkosten.com zal er alles aan doen om de producten snel te leveren.

Kosten (ver)bouwen met Verbouwhulp en Nieuwbouwtool

Verbouwkosten.com levert met de Nieuwbouwhulp en Verbouwhulp (waaronder de Verbouwkostenkosten Tool en Verbouwplanning valt) een onderlegger voor de begrotingswerkzaamheden die uiteraard als gemiddelde fungeren en per project eventueel aangepast moeten worden naar de situatie van het des betreffende project. Dit blijft de inbreng van de persoon die het invult zelf. Als een deskundige ter plaatse komt kijken kan hij of zij nauwkeuriger de noodzakelijke werkzaamheden en de kosten daarvan opgeven. Vandaar dat dit altijd nodig is. Kostenramingen zijn altijd indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is expliciet een zeer globale indicatie van de te verwachten (ver)bouwkosten in een prille fase van de plannen (zoals bijvoorbeeld voor het oriënteren van het aankopen van grond/ huis).

De Nieuwbouwhulp en Verbouwhulp zijn niet geschikt voor aankoopbeslissingen. Een proces met adviseur (-s) is nodig om voor de specifieke locatie en keuzes alle risico’s en kosten in beeld te brengen

De bandbreedte van de berekening is erg ruim, naar beneden kan dit zomaar 50% zijn en naar boven nog meer. Voordat een belangrijke beslissing wordt genomen (zoals aankoop) dient men een deskundige te raadplegen om de (ver)bouwkosten nauwkeuriger te laten inschatten. Een lokale aannemer kan hier geschikt voor zijn. Deze deskundige heeft veel meer middelen om de benodigde werkzaamheden in te schatten zoals een fysieke opname van het terrein/ gebouw, het uitvoeren van (destructief) onderzoek, grondonderzoek, bodemgesteldheid/ vervuiling grond/ flora en fauna/ juridische kaders van perceel/ gemeente/ waterschap/ etc de bestuderen van draagconstructie, tekeningen en overige relevante documenten, overheidsbepalingen, etc. Dit kan onmogelijke plannen en/of andere, hogere (ver)bouwkosten opleveren. De Nieuwbouwhulp en Verbouwhulp illustreert de effecten van de plannen voor (ver)bouwkosten en klanten krijgen gedurende een bepaalde duur toegang tot de gehele Nieuwbouwtool/ Verbouwtool. Zie de productpagina’s voor de lengte van deze termijn. De resultaten zijn gebaseerd op uitgangspunten van kwaliteit en aantal. Deze zijn – omdat ze gestandaardiseerd zijn – niet altijd precies overeenkomen met de werkelijke situatie van jouw eigen woning. Meerdere offertes geven de meeste kans op de meest realistische prijs. De resultaten zijn daarom uitdrukkelijk indicatief, maar geven wel een goed beeld van de mogelijke kosten. We willen er ook hier op wijzen om goed naar de risico’s van de verbouwing te kijken. De kenmerken kunnen voor jouw woning anders zijn dan de standaardwaarden waarmee wordt gerekend. Aan de Nieuwbouwtool/ Verbouwhulp en andere informatie over kosten producten kun je geen rechten ontlenen.

Het is expliciet niet toegestaan om de informatie en bedragen van de Nieuwbouwtool/ Verbouwhulp of onderdelen daarvan aan andere personen, belastingdienst, aannemer of andere bedrijven te verstrekken.

Bouwkundig advies

Een bouwkundig advies is een advies over de staat waar het gebouw zich bevond op het moment van opname. Een bouwkundig advies is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek. Dit is geen specialistisch onderzoek naar de constructie, fundering van een woning en/ of aanbouw.  Een bouwkundig advies geen controle op bouwvergunningen, -meldingen of anderszins. Bij een bouwkundig advies wordt geen hak-, breek- en sloopwerk uitgevoerd en een bouwkundig advies is geen garantie voor de aanwezigheid van gebreken. ARBO wetgeving zoals werken op hoogte kan van invloed zijn op het advies of de bouwkundige keuring van invloed zijn. Denk aan werken op hoogte. Onder bouwkundig advies wordt niet verstaan, het controleren of een gebouw voldoet aan tekeningen, bestek of (koop-/) aannemings-overeenkomst. Onder een bouwkundig advies  bij het gebouw wordt in ieder geval niet verstaan het controleren van grond- en bodemgesteldheid, de aanwezigheid van asbest, geluidsisolatie, warmte-isolatie, gezondheid, veiligheid, controle van gas-, water of technische/ elektrische installaties, controle van grondoppervlakte en/ of perceelgrootte, controle van dak of dakbedekking, controle van kruipruimte anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen. Verbouwkosten.com geeft geen indicatie van waarde van een woning.

Informatie
De informatie over woning en beleggingsonderwerpen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens. De inhoud van de door de auteur van deze website gepubliceerde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten en meningen staat de auteur van de berichten niet in. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door verbouwkosten.com verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Informatie
Andere voorwaarden zijn niet mogelijk dan deze voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Opdrachtgever geeft toestemming om de gegevens ter beschikking te stellen om andere mensen die willen verbouwen van informatie te voorzien.

Verbouwkosten.com zal zijn best doen om de afspraken met betrekking tot aanwezigheid bij een afspraak op te volgen. Opdrachten die binnen 48 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd worden tegen het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden.

Kwaliteit
Verbouwkosten.com streeft ernaar om de producten en diensten steeds te verbeteren. Ondanks het feit dat de producten van Verbouwkosten.com met alle zorgvuldigheid zijn samengesteld, aanvaardt verbouwkosten.com geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/ of uitvoering of gebruikt op basis van de getoonde resultaten.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen worden met de grootste zorg behandeld. Wanneer je kiest voor offertes en informatie prijsvergelijk ontvangt Verbouwkosten een commissie hiervoor, zonder extra kosten voor jou. Hierbij wordt je als de gebruiker de dienst wordt aangeboden om maximaal 6 offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Mocht er geen contact met je worden opgenomen na aanvraag, dan is er geen bedrijf in ons netwerk die je hiermee kan helpen. Lees hier nog meer daarover.

Contactvoorkeur
Soms kan de ‘Contactvoorkeur’ worden ingevuld. We wijzen er op dat dit geen verplicht veld is, dus het invullen hoeft niet indien het niet gewenst is. Daarnaast zijn er bedrijven die ook een voorkeur hebben en soms liever toch een andere contactwijze kiezen. De voorkeur is dus echt een voorkeur en geen zekerheid.

Minderjarigen
Deze dienst is slechts toegestaan voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties
Wij proberen deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Wij hebben slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Verbouwkosten geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die de eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Adverteren
Het is mogelijk om te adverteren op Verbouwkosten.com. Neem hiervoor contact. Wij vinden het belangrijk dat het bedrijf of product in de advertentie waarde toevoegt voor de bezoekers van Verbouwkosten. Dat zijn bij voorkeur alleen bouwgerelateerde producten.

Auteursrechten

Bij samenwerking tussen Verbouwkosten.com en een ander bedrijf wordt de contant eigendom van Verbouwkosten.com gedurende en na de samenwerking. Op alle producten van Verbouwkosten.com geldt een auteursrecht. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor het in eerste instantie gekocht is. Ieder vorm van hergebruik is niet toegestaan.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
Verbouwkosten behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Verbouwkosten adviseert je daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Alle rechten voorbehouden. © Verbouwkosten.com