Omgevingsvergunning

omgevingsvergunningHier ontdek je wat het verschil is tussen een omgevingsvergunning en bouwvergunning. Wat is verplicht en wat niet en hoe werkt het allemaal, dat zie je hier.

Omgevingsvergunning

Voor veel verbouwingen heb je een vergunning nodig, vooral als het een uitbouw is en als hij aan de voorzijde van je huis zit. Ook grote uitbouwen vragen om een omgevingsvergunning. Bekijk de omgevingsvergunning kosten


Verplicht of niet | Vergunningsvrij | Aanvragen |Betekenis | Kosten | Onderdelen | Wabo | offerte

Wel of geen omgevingsvergunning?

Of je een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van je verbouw plan. In een aantal gevallen is namelijk geen vergunning nodig. Bij vergunningvrije activiteiten blijven de regels op het gebied van zorgvuldigheid, veiligheid en bouwkwaliteit overigens wel gelden.

Werkzaamheden

Als je verbouwplan uit meerdere activiteiten bestaat, bijvoorbeeld zowel het bouwen van een aanbouw als het kappen van een boom, slopen van een deel van het huis en de aanleg van een uitrit, dan kan het voorkomen dat je voor de ene activiteit geen vergunning nodig hebt en voor de overige activiteiten wel. De activiteiten van je plan samen bepalen dus of je een omgevingsvergunning nodig hebt, en zo ja voor welke onderdelen.

Vergunningsvrij

Vergunningsvrij bouwen is vanaf 2014 makkelijker geworden want een dakkapel, zorgwoning in de tuin, garage ombouw en andere verbouwingen zijn vaker vergunningsvrij. De activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, worden geregeld in het Besluit omgevingsrecht.

Voorbeeld 1

omgevingsvergunningEen veelgevraagde verbouwing is een dakopbouw/ -kapel en die kan vaak vergunningsvrij. Voor het bijvoorbeeld vergunningvrij plaatsen van een dakkapel moet deze voldoen aan een aantal regels
1. Hij wordt op de achterzijde geplaatst;
2. Hij heeft een plat dak;
3. Hij is lager dan 1,75 meter;
4. de onderzijde ligt meer dan halve meter, en minder dan 1 meter boven de goot;
5. de bovenzijde ligt meer dan 0,5 meter onder de nok;
6. de zijkanten liggen ook meer dan een halve meter van de rand;

Voorbeeld 2

aanbouw vergunningsvrijOok de aanbouw is een veelgewenste uitbreiding van de woning die vaker vergunningsvrij kan. Waar eerst maximaal 2,5 meter vergunningsvrij was is dit nu 4 meter diepte geworden. De voorwaarde daarbij is zijn wel dat het om de achterzijde van het huis moet gaan en dat het geen monument betreft. Daarnaast moet hij lager dan 5 meter blijven (wat best hoog is) en het totaal op te richten oppervlak voor vergunningsvrije bouwdelen mag per lokatie maximaal 100 m² zijn. Daarnaast moet 50% van het perceel onbebouwd blijven.

Vergunning monument

Zoals je wellicht weet zijn monumenten wel erg opgelegd door de overheid en dat is misschien maar goed ook om het mooie karakter te bewaren. Ook kan het vallen onder verzwaard beschermd stads- of dorpsgezicht, maar dan kun je in aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen. Dit is maatwerk en moet je uit laten zoeken.

Aanvragen omgevingsvergunning

Het is dus nu gemakkelijk geworden om de benodigde vergunningen in één keer aanvragen als je ze nodig hebt. Dat is praktisch, maar niet verplicht. Het is namelijk ook mogelijk om voor alle activiteiten nog steeds afzonderlijke vergunningen aan te vragen. Nadeel is dan wel dat je voor alle onderdelen apart een vergunningenprocedure moet doorlopen.

Betekenis

Wat is die omgevingsvergunning nu precies? De omgevingsvergunning is een vergunning die in Nederland in 2010 werd ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor bouw en verbouw. Dit waren onder andere de bouwvergunning en de kapvergunning. Het idee is om die oude bouwvergunning makkelijker te maken.

Dit kan allemaal bij één loket bij de gemeente worden aangevraagd en dit kun je geheel zelf doen maar ook voor je laten doen. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.

Kosten voorbeelden

Soort
vergunning
Tekening
(indicatie)
Constructieberekening
(optioneel)
Totaal kosten 
dakkapel€ 360€ 350€ 710offerte >
aanbouw€ 540€ 450€ 990offerte >
dakterras€ 400€ 400€ 800offerte >
dakopbouw€ 540€ 500€ 1.040offerte >
balkon€ 360€ 300€ 760offerte >

Onderdelen

De omgevingsvergunning bestaat uit:
Bouwtekeningen
Onderzoeksrapport (soms)
Overige informatie van belang

Zelf doen of niet

Je bent vrij om zelf een vergunning aan te vragen als je de tijd en kennis van de regels hebt. Gebouwen/ bouwwerken moeten passen in hun zogenaamde omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en de gebruikers. Het verbouwen en gebruik van woningen is dan zeker aan regels gebonden.

Online omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt dus de bouwvergunning en dat vraagt om een andere aanvraag dan vroeger. Als je er niet eerder mee te maken hebt gehad zorgt dat dus voor behoorlijk wat uitzoekwerk. En bij het goed interpreteren van de regels kan een goed bouwtechnisch bureau er voor zorgen dat je net binnen de maten van vergunningsvrij bouwen blijft en dus geen bouwvergunning hoeft aan te vragen.

Besparen

Waar je in het ene ontwerp wel een vergunning nodig hebt kan dat bij een iets ander ontwerp niet zo zijn, wel goed om te weten dus. Dat scheelt rompslomp en onnodige kosten en die kun je weer besteden aan echt mooie materialen bijvoorbeeld.

Wabo

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Vanaf 1 oktober 2010 werken alle gemeenten en provincies met de nieuwe vergunning (informatie overheid). Ook wordt er strikter op toegezien of je een vergunning nodig hebt of niet. Alles wordt makkelijker, sneller aan te vragen en goedkoper door de voorheen circa 25 verschillende soorten vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten samen te voegen in één omgevingsvergunning.

One stop shopping

Het uitgangspunt voor de omgevingsvergunning (vroegere bouwvergunning) is dat je met één vergunningaanvraag kunt volstaan. Je kan dat online doen maar hem ook nog op papier indienen. Deze aanvraag kan worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op internet, via een digitaal Omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat (het is vergelijkbaar met de belastingaangifte). Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden.

In stappen

Het is mogelijk om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit kan handig zijn als je op basis van globale gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor een bepaalde activiteit kans van slagen heeft. Tevens kan de aanvrager zijn project splitsen in verschillende kleinere projecten. Voor deze deelprojecten kan je dan een afzonderlijke omgevingsvergunning aanvragen.

Video als voorbeeld

Ondanks dat deze video erg donker is leek het me toch goed om je deze tip voor de vergunning te geven:

Vergunning nodig

Het in één keer aanvragen van uw omgevingsvergunning voor de verschillende activiteiten binnen een project heeft voordelen: Zo hoef je slechts één keer de vergunningenprocedure te doorlopen. Bovendien kunnen belanghebbenden ook maar één keer bezwaar aantekenen. Daarnaast kun je voorkomen dat je de ene vergunning wel krijgt en de andere vergunning niet.

Voordeel

Het voordeel van de snelheid zit in de mogelijkheid om verschillende vergunningen tegelijk aan te vragen. Hierdoor kan er maar één keer bezwaar worden gemaakt. In de praktijk ligt dit minder eenvoudig. Soms is splitsen of faseren van de aanvraag handiger. Zo voorkom je dat je direct leges moet betalen bij het indienen van een aanvraag, terwijl je niet weet of de gemeente wil meewerken aan bijvoorbeeld een afwijking van het bestemmingsplan of het kappen van bomen.

Op tijd aanvragen

De omgevingsvergunning wordt pas in behandeling genomen of verleend wanneer de aanvraag compleet is en ook alle andere toestemmingen zijn afgegeven. Denk bij grote projecten aan de milieueffectrapportage, watertoets, natuurbeschermingswetvergunning en een beoordeling flora en fauna. Bij een aanbouw is dit niet allemaal nodig. Door op tijd te starten met het verzamelen van informatie en hier slim mee om te gaan in de procedure, kun je wel veel vertraging voorkomen.


Kosten omgevingsvergunning

omgevingsvergunningBegin op tijd met het uitzoeken want een goede voorbereiding geeft de meeste kans op succes.

Bekijk de omgevingsvergunning kosten >>

Deze informatie in andere bestandsformaten:
“Omgevingsvergunning”
“Omgevingsvergunning”
“Omgevingsvergunning”
“Omgevingsvergunning”

Bedankt voor je reactie!

*